Szkolenie z analizy sieciowej

[This article was first published on Brokering Closure » R, and kindly contributed to R-bloggers]. (You can report issue about the content on this page here)
Want to share your content on R-bloggers? click here if you have a blog, or here if you don't.

szkolenie

Summary in English: We are organizing a two-day workshop on network analysis in R. The dates are 2-3 of December, 2015. The workshop will be in Polish. For more information and registration see this page.

Zapraszamy na szkolenie z analizy sieciowej w R w dniach 2-3 grudnia 2015.

Analiza sieci społecznych (ang. Social Network Analysis, SNA) to podejście do badania zbiorowości ludzi lub organizacji poprzez analizowanie relacji lub powiązań pomiędzy nimi. Relacje te tworzą złożone sieci. Ludzie lub organizacje mogą wchodzić w różnego rodzaju powiązania, np. pokrewieństwo, przyjaźń, współpraca, poszukiwanie informacji, władza, ale również współuczestnictwo w wydarzeniach itp. Celem SNA jest analiza struktury sieci relacji i ich znaczenia dla funkcjonowania interesującej nas zbiorowości.

Celem warsztatu jest wprowadzenie do SNA oraz zdobycie podstawowych technik analizy i wizualizacji grafów za pomocą R. Wśród poruszanych tematów znajdują się: metody zbierania danych sieciowych, reprezentacja danych sieciowych, wizualizacja oraz przegląd miar opisowych charakteryzujących pozycję w sieci, metody identyfikacji grupy i pozycji oraz własności sieci jako całości, a także analizy łączące dane o relacjach i atrybutach węzłów.

Więcej informacji oraz szczegóły dotyczące rejestracji na stronie http://www.icm.edu.pl/web/guest/wprowadzenie-do-analizy-sieciowej-w-r.

Dla rejestrujących się przed 23 listopada zniżka 20%!

Zapraszamy!

To leave a comment for the author, please follow the link and comment on their blog: Brokering Closure » R.

R-bloggers.com offers daily e-mail updates about R news and tutorials about learning R and many other topics. Click here if you're looking to post or find an R/data-science job.
Want to share your content on R-bloggers? click here if you have a blog, or here if you don't.

Never miss an update!
Subscribe to R-bloggers to receive
e-mails with the latest R posts.
(You will not see this message again.)

Click here to close (This popup will not appear again)