Prostorni podaci u R-u

This post was kindly contributed by Sav taj R... - go there to comment and to read the full post.


Prošle godine je održan kurs na Građevinskom fakultetu u Beogradu pod nazivom "Prostorne analize u opensource GIS okruženju". Na kursu je pored standarnih GIS alata važnu ulugu uzeo i R, kao nestandardan GIS alat. R, međutim, ima sve više prostornih paketa koji obuhvataju širok spektar alata za prostornu analizu. Neki od paketa su vidljivi na stranici  CRAN Task View: Analysis of Spatial Data

Uvod u manipulaciju prostornim podacima u R jeziku dat je u prezentaciji, uz koju su dati i podaci i skript. 

Prezentacija obuhvata:
  •  Formati prostornih podataka, koordinatni referentni sistemi i transformacije. 
  •  Rad sa prostornim podacima u R okruženju.
  •  Plotovanje prostornih podataka i manipulacija sa raznim GIS formatima.
Materijal na engleskom jeziku za napredne korisnike, kreiran od strane vodećih R stručnjaka u ovoj  oblasti, dostupan je na stranici http://geostat-course.org/. Tu su dostupni materijali  sa poslednjih nekoliko kurseva (od 2008 godine) koji često ukljčuju i video materijale, prezentacije, skriptove i podatke.